Zarządzanie Usługami komunalnymi

Pakiet Usługi Komunalne jest przeznaczony dla firm i przedsiębiorstw związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej. Pakiet składa się z serii modułów, dobieranych zgodnie z preferencjami klienta. Istnieje również możliwość realizacji modułów dodatkowych, nie wymienionych poniżej.

Moduły

W skład Pakietu wchodzą następujące moduły (dostępne w dowolnej kombinacji):

 • Moduły gospodarcze
  • Czynsze i liczniki
  • Ewidencja przeglądów i serwisów
  • Książka obiektów budowlanych
  • Obsługa zleceń konserwatorskich
  • Odpady stałe i płynne
  • Place i targowiska
  • Usługi pogrzebowe i cmentarze
  • Zarządzanie podwykonawstwem
  • Zieleń miejska
  • Zlecenia wod-kan
  • Inne usługi
 • Moduły administracyjne
  • Dekretacja wydatków
  • Fakturowanie
  • Kadry i płace
  • Obsługa zleceń
  • Raporty i statystyki
  • Rejestry
  • Rozliczanie delegacji
  • Wnioski urlopowe
Wszystkie aplikacje działają na wspólnej platformie Atinea Grids, zapewniającej spójny interfejs oraz możliwość swobodnej konfiguracji. Każdy z modułów można szybko i tanio modyfikować zgodnie z wymogami klienta, zmieniając istniejące aplikacje lub dodając całkiem nowe.

Czynsze i liczniki

Moduł pozwala na:

 • naliczanie czynszów na lokale mieszkalne i użytkowe
 • dowolne definiowanie składników czynszu, w tym także wspólnych kosztów utrzymania nieruchomości
 • rejestrowanie stanów liczników
 • generowanie szczegółowych rozliczeń
 • generowanie faktur VAT
 • tworzenie konfigurowalnych zestawień i raportów
 • przeglądanie historii lokali
 • rozliczanie funduszy remontowych
 • generowanie dokumentów korygujących
 • wyświetlanie informacji windykacyjnych, generowanie monitów i upomnień

Ewidencja przeglądów i serwisów

Celem modułu jest umożliwienie monitorowania wszelkich zasobów wymagających okresowych przeglądów, w tym:

 • instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • instalacji elektrycznych
 • instalacji gazowych
 • przewodów kominowych
 • budynków
 • wind i dźwigów
 • aparatur mechaniczno-energetycznych, kontrolno-pomiarowej i sterowniczych
 • pojazdów i urządzeń gospodarki komunalnej
Do głównych funkcji modułu należy:
 • przypominanie o nadchodzących terminach przeglądów
 • generowanie not przeglądowych i serwisowych
 • sporządzanie zestawień kosztów eksploatacyjnych
 • przydział zleceń przeglądowych i serwisowych
Moduł pozwala na pełną konfigurowalność, obejmującą dodawanie nowych kategorii zasobów oraz definiowanie zasad i częstotliwości dokonywania przeglądów.

Książka obiektów budowlanych

Moduł KOB pozwala rejestrować wszelkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku eksploatacji obiektów. Głównymi funkcjami modułu są:

 • zapis i przeglądanie zdarzeń
 • dokonywanie adnotacji i załączanie dokumentów (ekspertyz, protokołów, projektów)
 • sporządzanie zestawień i raportów
Moduł jest zgodny z rozporządzeniem, a ponadto umożliwia dowolne rozszerzanie opisów zdarzeń, według uznania użytkownika. W ramach modułu można prowadzić dowolną liczbę książek dla obiektów budowlanych dowolnej klasy.

Obsługa zleceń konserwatorskich

W ramach modułu możliwe jest przyjmowanie, obsługa i nadzór nad realizacją zleceń napraw i konserwacji. Do podstawowych zadań, realizowanych za pomocą modułu należą:

 • rejestracja nowych zleceń konserwatorskich
 • załączanie plików do zlecenia (np. dokumentacji fotograficznej)
 • przydzielanie zadań poszczególnym działom lub pracownikom
 • raportowanie o stanie realizacji zleceń przez pracowników (również za pomocą urządzeń mobilnych)
 • śledzenie historii zmian w realizacji zlecenia
 • monitorowanie i raportowanie efektywności pracowników
Moduł może być w pełni zintegrowany z innymi częściami systemu, w szczególności z ewidencją przeglądów i  serwisów.

Odpady stałe i płynne

Moduł może obsługiwać zarówno firmy komunalne wyspecjalizowane w wywozie, składowaniu i przetwarzaniu odpadów, jak i gminy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, dla których gospodarka odpadami stanowi tylko fragment działalności. Moduł pozwala na:

 • rejestrowanie umów z firmami i gospodarstwami
 • tworzenie harmonogramów odbioru odpadów
 • zarządzanie dzierżawą/wynajmem pojemników i kontenerów
 • wystawianie faktur VAT
 • zapis informacji o stanie pojemników i kontenerów
 • monitoring GPS śmieciarek i pojazdów asenizacyjnych
 • pobieranie i przetwarzanie danych z systemów monitorowania
 • wspomaganie składowania i procesu przetwarzania odpadów
 • generowanie konfigurowalnych raportów
Moduł spełnia wymogi nowej Ustawy Śmieciowej.

Place i targowiska

Ten moduł dostarcza wszystkiego, co potrzebne do efektywnego zarządzania targowiskami miejskimi i wszelkiego rodzaju placami. Pozwala na:

 • monitorowanie, pobieranie i rejestrowanie opłat
 • wystawianie faktur VAT
 • dowolne definiowanie cenników
 • zarządzanie stanowiskami i straganami
 • nadzór nad pracami sanitarnymi, pielęgnacyjnymi i serwisowymi
Dzięki dostępowi mobilnemu inkasenci mogą mieć stały dostęp do aktualnych danych na temat płatności.
Moduł pozwala na obsługę dowolnej liczby targowisk i placów. Pozwala również na zarządzanie imprezami okolicznościowymi.

Usługi pogrzebowe i cmentarze

Te dwa moduły obejmują szereg funkcjonalności pomocnych zarządzaniu cmentarzami i w organizacji pochówku. Do najważniejszych funkcjonalności modułów należą:

 • przechowywanie i wyszukiwanie informacji o grobach i osobach pochowanych
 • rejestrowanie i kontrola płatności
 • wystawianie faktur
 • planowanie pogrzebów i kremacji
 • zlecanie prac i usług porządkowych i konserwatorskich
 • przechowywanie dokumentacji fotograficznej nagrobków
 • prowadzenie wirtualnej Księgi Grobów i wirtualnej Księgi Osób Pochowanych
Moduł pozwala na zarządzanie dowolną liczbą cmentarzy.

Zarządzanie podwykonawstwem

Ten elastyczny moduł pozwala sprawować kontrolę nad realizacją prac zleconych podmiotom zewnętrznym. Dzięki dużej elastyczność i możliwościom praktycznie dowolnej konfiguracji pozwala na swobodne definiowanie rodzajów zleceń. Do głównych funkcji modułów należą:

 • przechowywanie bazy danych o podwykonawcach, w tym pełnej historii realizacji prac zleconych
 • dodawanie nowych zleceń i kierowanie ich do dowolnego podwykonawcy
 • przygotowywanie zestawień i zatwierdzanie cenników i harmonogramów
 • raportowanie przez podwykonawcę postępów prac
 • przeglądanie listy prac trwających, ukończonych, mających się ukończyć w najbliższej przyszłości i opóźnionych
 • automatyczne naliczanie kar za opóźnienia
 • drukowanie rachunków
 • rejestrowanie faktur

Zieleń miejska

Wszelkie informacje związane z utrzymaniem zieleni realizowane są w ramach modułu ‚Zieleń miejska’. Najważniejszymi elementami modułu są:

 • przechowywanie informacji o zarządzanych obiektach
 • planowanie kontroli oraz prac pielęgnacyjnych i porządkowych
 • rejestrowanie prac wykonanych
 • przeglądanie pełnej historii prac dotyczących danego obiektu
 • przechowywanie dokumentacji, projektów i planów terenów zielonych

Zlecenia wod-kan

Moduł obejmuje szereg funkcjonalności związanych z utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym:

 • przechowywanie danych na temat ujęć wody pitnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • zlecanie prac przeglądowych i konserwatorskich
 • rejestrowanie przeglądów, remontów i napraw
 • ewidencjonowanie badań laboratoryjnych

Inne usługi

Podstawą działania naszego systemu jest elastyczność. W żaden sposób nie ograniczamy się do wymienionych modułów i jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Moduł ‚Inne usługi’ jest najprostszą odpowiedzią na nietypowe wymagania. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom konfiguracyjnym moduł ten może służyć jako narzędzie do planowania i ewidencjonowania dowolnych usług prowadzonych przez przedsiębiorstwo.

Jak to działa?

Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalacji na komputerze. Można z niej korzystać za pośrednictwem dowolnego komputera podłączonego do Internetu, bez znaczenia, czy jesteśmy w biurze, domu czy podróży służbowej. Wsparcie dla technologii mobilnych pozwala również na pracę i raportowanie serwisantom oraz inkasentom pracującym w terenie.

Dostęp do aplikacji jest bezpieczny, chroniony hasłem i połączeniem szyfrowanym. Nie istnieje ryzyko utraty danych na skutek działania wirusów czy awarii sprzętu.

Brakuje ważnej aplikacji?

Pakiet jest niepełny? Potrzebujesz programu niewymienionego na liście? Daj nam znać, zobaczymy, co możemy dla Ciebie zrobić. To nic nie kosztuje!

Nie koniec na tym!

Nasi klienci mogą samodzielnie modyfikować swoje aplikacje zgodnie z własnymi wymaganiami. Dzięki zaawansowanemu panelowi administracyjnemu oraz wsparciu ze strony naszej firmy każdy użytkownik może nauczyć się nie tylko wprowadzania poprawek, lecz także tworzenia własnych rozszerzeń. I to bez potrzeby pisania kodu!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nie wahaj się, odezwij się do nas. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapraszamy również do bezpłatnej prezentacji, realizowanej w siedzibie klienta. Aby się umówić, wyślij maila o treści: „Zamawiam bezpłatną prezentację Pakietu Usługi Komunalne”.

Klienci

Firma Atinea Sp. z o.o. od września 2015 roku świadczy dla nas kompleksową obsługę większości wewnętrznych aplikacji i systemów opartych o platformę Microsoft SharePoint.

ARP